مدرس دوره های اتوکد و فاز دو مدرسه نرم افزار میباشند.