مدرس دوره آموزشی مبانی طراحی نقشه های اجرایی معماری (انواع تکنیک های ساخت و مصالح)