ایشان مدرس دوره های راینو مستر، آیبکس، سابدی مدلینگ میباشند.