ایشان مدیر آموزشی موسسه و مدرس دوره های راینو، راینو مستر،گرسهاپر مدرسه نرم افزار میباشند.