ایشان مدیر آموزشی موسسه و مدرس دوره های راینو و گرسهاپر مدرسه نرم افزار میباشند