ایشان مدیر دپارتمان BIM مدرسه نرم افزار و مدرس دوره های رویت، رویت عالی، نویس ورک و راینو میباشند.