مهندس امیر کرمی و مهندس رامتین منتظر، مدرسان دوره رویت مدرسه نرم افزار میباشند.