امیر کرمی

امیر کرمی

مدرس دوره های Revit و Rhino

ایشان مدیر دپاتمانهای Revit و Rhino مدرسه نرم افزار می باشند.

ﺳﻮاﺑﻖ تدریس:
ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرس
ﻣﺪرس ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻠﻮم ﻓﻨﻮن ﺗﻬﺮان
ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ اﻧﻘﻼب
مدرس ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار

 

تماس باما:

ایمیل: archsoft.ir@gmail.com
مشاوره و ثبت نام: 02188769252
آدرس: ضلع جنوبی پل سید خندان، پلاک 48، طبقه دوم